Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 

Consument / klant: de natuurlijke persoon die tevens individu is en die als privé persoon handelt; 

Dag: kalenderdag; 

Partijen: Little Gift Factory en de klant samen;


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Little Gift Factory

Ytsjesan 73 

8939 DN Leeuwarden 

Telefoonnummer: 0651063990

E-mailadres: info@littlegiftfactory.nl 

KvK nummer: 68070497

Btw-identificatienummer: NL001792860B89


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de 

gegevens over de toezichthoudende autoriteit. 


Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 

de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 


Artikel 3 – De prijs 

Alle prijzen die Little Gift Factory op de webshop hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

Alle prijzen die Little Gift Factory hanteert zijn voor zijn producten of diensten, op de webshop of anderszins kenbaar gemaakt, kan Littel Gift Factory te allen tijde wijzigen. 

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Little Gift Factory niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
Artikel 4 – Gevolgen niet tijdig betalen 

Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Little Gift Factory gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtilijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Little Gift Factory. 

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Little Gift Factory zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat voor de consument op maat is gemaakt of is aangepast
  • het product onbeschadigd en in de originele staat verkeerd  

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag van betaling
  • op de dag van opdrachtbevestiging (bij maatwerk)


    Extra: 
    Little Gift Factory werkt onder andere natuurproducten waaronder hout. Hierdoor kunnen er kleurverschillen en kleine oneffenheden in de artikelen zichtbaar zijn. Omdat hout een natuur product is, is dit niet te voorkomen. De nerven, knoesten en andere onregelmatigheden zijn soms zichtbaar, meestal onzichtbaar. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto`s op deze website.